ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565


ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563-2564


ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564