รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2565


รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1


รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2


มาตรการการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2564

มาตรการการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1


รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2