สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564