รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน สพป.สงขลา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2565


รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2564

แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต สพป.สงขลา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2564


กิจกรรมปฎิญญาเขตสุจริตและการทำ MOU ในระดับต่างๆ


กิจกรรมประชุมสร้างความตระหนัก (รายงานการประชุม ผอ.และบุคลากรในสังกัด)


รายงานการกำกับติดตาม ฯ


  ภาพกิจกรรม
  1.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 เมษายน 2564