แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 - 2565 (ฉบับทบทวน 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 - 2565 (ฉบับทบทวน2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนร่างแผนปฏิบัติการศึกษา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน 2564)
และร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)


บันทึกการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะครึ่งปี


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ระยะครึ่งปี


รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับแผนปฏบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะครึ่งปี


บันทึกแจ้งเวียนเรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะครึ่งปี