การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565

มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3


การสร้างความตระหนักในโอกาสต่าง ๆ


ภาพกิจกรรม
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 (11 ก.พ. 65) (มีการทำ MOU ITA)
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 3/2565 (20 มิ.ย. 65)
ประชุมพุธเช้า สพฐ./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย 16/2565 (29 มิ.ย.65)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

รายงานการประชุมสร้างความตระหนักครั้งที่ 1


การประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดครั้งที่ 2


รายงานการประชุม ITA ประจำปีงบประมาณ 2564


กิจกรรมสร้างความตระหนัก


  ภาพกิจกรรม
  1.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 เมษายน 2564
  2.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 10 มิถุนายน 2564
  3.การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน  2564