ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

.
77
บุคลากร
ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 2175585
Page Views 6358834
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่สากล

พันธกิจ

            1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ

  2. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

            3. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและการเรียนรู้สู่อาชีพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน พร้อมก้าวสู่สากล

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการมีส่วนร่วม  ทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์หลัก

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

          2. ผู้เรียนมีความรู้  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และมีคุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่

ในสังคมอย่างมีความสุข  

4. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

          6. สพป.สงขลา เขต 3 และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยี และเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


ยุทธ์ศาสตร์

           1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

           2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

           3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

           4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

           5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

           6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านอิสลามศึกษา และระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น

2. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้   

3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

4. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐานจนจบหลักสูตร

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

9. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และสถานศึกษา

10. ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการองค์กร

11. ระดับความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบการรักษาความปลอดภัย

 


ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ์

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

3. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

4. พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี ความสมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ร้อยละของสถานศึกษาน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ "ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีค่านิยม "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"

4. ร้อยละของสถานศึกษาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่นอาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่    ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ

5. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

6. ระดับความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบการรักษาความปลอดภัย

7. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

4. ส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและด้าน

อิสลามศึกษา และระดับนานาชาติ

2. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้

3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน       

4. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาอังกฤษ

5. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา

6. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  

7. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

8. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มศักยภาพ

ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมืออาชีพ
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

3. เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีแผนอัตรากำลังในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงตามความต้องการของสถานศึกษา

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีระบบประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย

4. ร้อยละของครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการจัดการเรียนรู้

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐานจนจบหลักสูตร

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่นำระบบการดูแลช่วยนักเรียนมาใช้การบริหารจัดการ

4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ มีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีสื่อในการจัดการเรียนรู้ ที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับ

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริหารจัดการ สพป.สงขลา เขต 3 และสถานศึกษา

3. ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการองค์กร

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการพัฒนาการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพิเศษตามนโยบาย ของ สพฐ. เช่น  โรงเรียน

ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ ได้รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ

8. ร้อยละของสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

9. ร้อยละของเครือข่ายสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

10. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
นโยบาย 11 ข้อ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (ดร.อาดุลย์ พรมแสง)

                   นโยบายข้อที่ 1     เพิ่มผลสัมฤทธิ์

                   นโยบายข้อที่ 2     พิชิตอ่านเขียน

                   นโยบายข้อที่ 3     โรงเรียนน่าอยู่

                   นโยบายข้อที่ 4     เชิดชูคุณธรรม

                   นโยบายข้อที่ 5     น้อมนำหลักปรัชญาฯ

                   นโยบายข้อที่ 6     ส่งเสริมภาษาสู่สากล

                   นโยบายข้อที่ 7     ผลงานประจักษ์ชัด

                   นโยบายข้อที่ 8     เร่งรัดนิเทศภายใน

                   นโยบายข้อที่ 9     ใส่ใจระบบประกัน

                   นโยบายข้อที่ 10   สร้างสรรค์ความร่วมมือ

                   นโยบายข้อที่ 11   ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย