บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
พื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ.สะเดา (อ่าน 21) 01 ก.ค. 65
ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อ.สะบ้าย้อย (อ่าน 26) 01 ก.ค. 65
ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียนประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) อ.สะบ้าย้อย (อ่าน 27) 01 ก.ค. 65
ประชุม PLC ศึกษานิเทศก์ (อ่าน 21) 30 มิ.ย. 65
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (อ่าน 30) 30 มิ.ย. 65
การขยายผลเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนคิดของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 47) 30 มิ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 44) 29 มิ.ย. 65
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ." (อ่าน 37) 29 มิ.ย. 65
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 15) 29 มิ.ย. 65
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รร.ในสังกัด อ.สะเดา (อ่าน 13) 29 มิ.ย. 65
ประชุมการพัฒนาศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผล (อ่าน 14) 29 มิ.ย. 65
การอบรมขยายผลสร้างการรับรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 7) 29 มิ.ย. 65
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (อ่าน 8) 29 มิ.ย. 65
พิธีเปิดงานกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน "เทพาเกมส์ ประจำปี 2565" (อ่าน 12) 29 มิ.ย. 65
ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส (หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ทักษะอาชีพ) (อ่าน 8) 29 มิ.ย. 65
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 7) 29 มิ.ย. 65
ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม คุณภาพสถานศึกษา (อ่าน 14) 29 มิ.ย. 65
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา (อ่าน 6) 29 มิ.ย. 65
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา (อ่าน 12) 29 มิ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการประกวดคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบ การจัดการเรียนรู้บูรณาการ ทักษะชีวิต ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 8) 29 มิ.ย. 65
กิจกรรมหน้าเสาธง (อ่าน 6) 29 มิ.ย. 65
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 (อ่าน 10) 29 มิ.ย. 65
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.นาทวี (อ่าน 4) 29 มิ.ย. 65
ต้อนรับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 5) 29 มิ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 (อ่าน 68) 24 มิ.ย. 65
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2565 (อ่าน 56) 24 มิ.ย. 65
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2565 อำเภอสะบ้าย้อย (อ่าน 41) 24 มิ.ย. 65
ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนในสังกัด อ.สะบ้าย้อย (อ่าน 35) 24 มิ.ย. 65
ติดตามการจัดการเรียน การสอน และเป็นการให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อ.จะนะ (อ่าน 31) 24 มิ.ย. 65
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (อ่าน 15) 24 มิ.ย. 65