บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
“ผอ.ศังกร”ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 45) 31 พ.ค. 66
"ทีมศน. สพป.สงขลา เขต 3 " นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 44) 31 พ.ค. 66
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) (อ่าน 20) 31 พ.ค. 66
"ศน.สพป.สงขลา เขต 3 "ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่อง (อ่าน 19) 31 พ.ค. 66
“ทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3”ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับกับแนวทางการประเมิน PISA (อ่าน 22) 31 พ.ค. 66
“ผอ.ศังกร”เยี่ยมให้กำลังใจผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย วันแรก (อ่าน 48) 31 พ.ค. 66
“รองกุหลาบ”ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 (อ่าน 22) 31 พ.ค. 66
บรรยากาศการรับสมัครวันแรกของการสมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.สงขลา เขต 3 (อ่าน 136) 31 พ.ค. 66
ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” (อ่าน 24) 31 พ.ค. 66
ร่วมสังเกตการณ์การขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน รร.ในสังกัด (อ่าน 40) 30 พ.ค. 66
“รองธัญชนก”คัดเลือกผลงานภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต (อ่าน 29) 30 พ.ค. 66
“ทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3”ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับกับแนวทางการประเมิน PISA (อ่าน 43) 30 พ.ค. 66
“ผอ.ศังกร”ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว10 (อ่าน 55) 30 พ.ค. 66
“รองธัญชนก”และศน.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 30) 30 พ.ค. 66
“รองกุหลาบ”ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 27) 30 พ.ค. 66
"ทีมศน.สพป.สงขลา เขต 3" ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการออกแบบการเรียนรู้ ให้สอดรับกับการประเมิน PISA (อ่าน 55) 29 พ.ค. 66
“ศน.สพป.สงขลา เขต 3” ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา (อ่าน 34) 29 พ.ค. 66
“ศน.สพป.สงขลา เขต 3” ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่าน 39) 29 พ.ค. 66
“รองธัญชนก”ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา (อ่าน 37) 29 พ.ค. 66
“ผอ.ศังกร”ประชุมกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (อ่าน 50) 29 พ.ค. 66
กิจกรรมหน้าเสาธง (อ่าน 37) 29 พ.ค. 66
พิธีปิดการแข่งขันกีฬารวมใจเบญจรงค์สงขลา 3 ประจำปี 2566 Benjarong Song khla 3 sport games และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (อ่าน 71) 29 พ.ค. 66
"ผอ.ศังกร" นำทีมจัดกิจกรรมและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬารวมใจเบญจรงค์สงขลา 3 ประจำปี 2566 Benjarong Song khla 3 sport games (อ่าน 103) 27 พ.ค. 66
"รองกุหลาบ" พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมงานกาชาดนาทวี (อ่าน 54) 26 พ.ค. 66
"ทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3" ติดตามการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับกับแนวทางการประเมิน PISA (อ่าน 54) 26 พ.ค. 66
"ทีมศน.สพป.สงขลา เขต 3" นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 81) 26 พ.ค. 66
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 45) 26 พ.ค. 66
“ศน. สพป.สงขลา เขต 3” ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 1) (อ่าน 48) 26 พ.ค. 66
“ผอ.ศังกร” ร่วมงาน “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดสงขลา (อ่าน 34) 26 พ.ค. 66
"ทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3" นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 141) 26 พ.ค. 66