คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.สงขลา เขต 3

 


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ
(นางสาวอุทุมพร สิงหพล)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานธุรการ (นายมูฮำหมัด สลำ)

คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน (นางสาวิตรี มโนวรณ์)


คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
(นางสาวิตรี มโนวรณ์)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานประชาสัมพันธ์ (นางสาวสุภิสรา สุชาติ)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานอาคารสถานที่ (นายสุโก ขะมิมะ)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานยานพาหนะ
(นางสาวรัตนา แก้วสีดำ)


คู่มือการปฏิบัติงาน
งานประสานราชการ"งานรัฐพิธี"
(นางสาวปลิดา แก้วบัณฑิตย์)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานควบคุมภายใน (นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์)

คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์)

คู่มือการปฏิบัติงาน
การใช้รถราชการ(ส่วนกลาง)

 

 

 


 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2 )
(นางสุวิชญา ระบุถิ่น)

คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(นางสาวเสรินยา สุวรรณมณีี)คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ก.ค.ศ.16
(นายซาฟิก สารี)คู่มือการปฏิบัติงาน การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ
(นางสาวอัสมา เจะเว)คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมแะพัฒนาอย่างเข้ม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
(นางสาวพิชชานันท์ จันทร์ลาภ)คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
(นางสาวจินดาพร เพ็ชร์ชระ)คู่มือการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(นางอัปสรรัชย์ สุวรรณคีรี)คู่มือการปฏิบัติงาน
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(นางสาวนลัปวัน แก้วพรหม)หหหห คู่มือการปฏิบัติงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา
(นางสาวอนงค์ ไหมพรม)คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
(นางนูรีดา เพชรรัตน์)คู่มือการปฏิบัติงาน การออกหนังสือรับรองการบริหารงานบุคคล
(นางสาวประภาศรี ช่วยโอ)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดตั้งและเสนอของงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(นางสาวปิยะรัตน์ กอก็ศรี)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานติดตาม ประเมินผล รายงาน
(นางภัทรียา มะสมัน)

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
(นายวัชรพล นนทิการ)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ประสานงานและให้บริการ
(นางสาววิลาวัลย์ อาหมาด)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
(นางสาวกนิษฐา อภัยรัตน์)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
(นางสาวชัชรินทร์ สุขเวทย์)
 

 

 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบการควบคุมระบบงบประมาณ
( นางสาววัลภา นวลบุญ)


คู่มือการปฏิบัติงาน
การดำเนินเกี่ยวกับราชพัสดุ
(นางอรุณี แก้วรุ่งเรือง)

คู่มือการปฏิบัติงาน
การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
(นางสาวมยุรี แซ่จ้อง)

คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบรับส่ง KTB Corporate Online
(นางสาวรอชีดะห์ สะมะบู)

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานธุรการ
(นางสุดารัตน์  บุญประดิษฐ์ี)

คู่มือการปฏิบัติงาน
การขอรับบำเหน็จบำนาญ
(นางสาวลักษณ์สุนีย์ อินทรมณี)

คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบพัสดุ
(นายสุทัศน์ อ่อนพุทธา)

คู่มือการปฏิบัติงาน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร
(นางสาวสุภาวรรณ์ นวลนิล)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
(นางรัตนา ซุ้นจ้าย)


คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
(นางสาวปรีดา ชูมณี)
คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
(นางสาวกัณต์กนิษฐ์ แก้วประภาค)


คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
(นายมาลีณีย์ หลำเหมาะ)

คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
(นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ )

คู่มือการปฏิบัติงาน
(นายทศพล เพ็ชรภิมล )

คู่มือการปฏิบัติงาน
(นายสมพงษ์ นันทโย)

คู่มือการปฏิบัติงาน
(นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิด)

คู่มือการปฏิบัติงาน
(นางสุพรรษา ดาแลหมัน)

คู่มือการปฏิบัติงาน
(นางประภัสสร ทำแก้ว)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
(นางสาวรัชนี พรหมมา)

คู่มือการปฏิบัติงาน
(นายมนตรี มะสมัน)

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
(นายเชิดวงศ์ ชี้เจริญ)

 

 

 

 
คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 
คู่มือการดำเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
(นางสาวพรรณี จิตพงศ์)
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
(นางกุหลาบ ณรงค์ชัย)
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
(นางสาวเรวดี นาทอง)