พรบ.กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หนังสือ ก.ค.ศ. ว35-2565 เรื่อง คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.ฯ (อ่าน 55) 07 ธ.ค. 65
หนังสือ ก.ค.ศ. 902-2565 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวนฯ (อ่าน 45) 06 ธ.ค. 65
หนังสือ ก.ค.ศ. 868-2565 เรื่อง กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 63) 25 พ.ย. 65
หนังสือ ก.ค.ศ. ว33-2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฯ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 65) 23 พ.ย. 65
หนังสือ ก.ค.ศ. ว32-2565 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ (อ่าน 68) 23 พ.ย. 65
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาฯ พ.ศ. 2565 (อ่าน 177) 23 พ.ย. 65