พรบ.กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หนังสือ ก.ค.ศ. 868-2565 เรื่อง กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 5) 25 พ.ย. 65
หนังสือ ก.ค.ศ. ว33-2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฯ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 8) 23 พ.ย. 65
หนังสือ ก.ค.ศ. ว32-2565 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ (อ่าน 8) 23 พ.ย. 65
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาฯ พ.ศ. 2565 (อ่าน 7) 23 พ.ย. 65