กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2545


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2553


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2551


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2553


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2562


พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ 2545


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540


รัฐธรรมนูญ พ.ศ 2560


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562


พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562