แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564