การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 38 ค.(2)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

การสรรหาพนักงานราชการ

ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ

การจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินจ้างนอกงบประมาณ


การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 38 ค.(2)


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ


แผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การสรรหาพนักงานราชการ


ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ