การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดครั้งที่ 1


การประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดครั้งที่ 2


การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564


ปฎิญญาเขตสุจริตและการทำ MOU ในระดับต่างๆ

 
  ภาพกิจกรรม
  1.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 เมษายน 2564
  2.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 10 มิถุนายน 2564