การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารภาพข่าวกิจกรรม
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 (17 พ.ย. 64)
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 (11 ก.พ. 65) (มีการทำ MOU ITA)
ประชุม ผอ.ร.ร.ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 (22 เม.ย. 65)
ประชุมพุธเช้า สพฐ./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย 16/2565 (29 มิ.ย.65)
กิจกรรมหน้าเสาธง (22 ก.พ.65) (มีการทำกิจกรรมต้านทุจริต ITA หน้าเสาธง)
กิจกรรมหน้าเสาธง (23 พ.ค.65)
กิจกรรมหน้าเสาธง (6 มิ.ย.65)
โครงการ STRONG จิตพอเพียง
การอบรมโครงการ “ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ (25 ม.ค.65)
รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม (10 มี.ค. 65)
งานกองทุนสวัสดิการ สพป.สงขลา เขต 3  (3 ธ.ค.64)
งานกองทุนสวัสดิการ สพป.สงขลา เขต 3  (10 มี.ค.65)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดครั้งที่ 1


การประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดครั้งที่ 2


การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564


ปฎิญญาเขตสุจริตและการทำ MOU ในระดับต่างๆ

 
  ภาพกิจกรรม
  1.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 เมษายน 2564
  2.การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด วันที่ 10 มิถุนายน 2564