การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม


เอกสารโครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริธรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
การอบรมโครงการ “ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ (25 ม.ค.65)การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564

  - มาตรการความเสี่ยงด้านการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
  - มาตรการความเสียงด้านการดำเนินการทางวินัย
  - มาตรการความเสี่ยงด้านการย้ายข้าราชการ