มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3