บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"ทีมศน สพป.สงขลา เขต 3" นิเทศ ติดตามให้ข้อแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา รร.ในสังกัด อ.เทพา
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ พร้อมด้วยนางสาวอภิดี เกลี้ยงเกิด และนายทศพล เพ็ชรภิมล ศึกษาเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนาจวก อำเภอเทพา เพื่อนิเทศ ติดตามให้ข้อแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา รวมทั้งให้ข้อแนะนำแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางานทั้งในส่วนของข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังหลังสอนให้ครอบคลุม 8 ตัวชี้วัดของการประเมินทักษะการจัดการชั้นเรียน และ 4 ตัวชี้วัดในการประเมินด้านผลลัพธ์ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจำนวน 12 คน มีความรู้ ความเข้าใจหลักการปรับปรุงหลักสูตรรายสาระสู่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning และการบันทึกหลังสอนให้ครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจะมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,21:30   อ่าน 166 ครั้ง