บันทึกกิจกรรม สงขลา 3
"ทีม ศน.สพป.สงขลา เขต 3" ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลาเขต 3 มอบหมายให้นางรัตนา ซุ้นจ้าย และนางสาวประภัสสร ทำแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เชต ๓ ติดตามการดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดำเนินการประเมินพัฒนาการ ๔ ด้านตามคู่มือและชุดกิจกรรม ๗ ชุด ที่สพฐ.กำหนด ตลอดจนตรวจสอบผลการประเมินพัฒนาการและ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกผลในโปรแกรม MS excel ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสพฐ. จำนวน ๑๔ โรงเรียน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่สพฐ.กำหนด
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,22:47   อ่าน 97 ครั้ง