คลังวิชาการ
รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 247) 09 ก.ย. 64
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม (อ่าน 21875) 30 ต.ค. 63
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 943) 06 มิ.ย. 63
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2561-2562 (อ่าน 459) 06 มิ.ย. 63
ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 292) 02 มิ.ย. 63
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 427) 02 มิ.ย. 63
ผลการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 316) 02 มิ.ย. 63
การประเมินความสามารถด้านการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 637) 01 มิ.ย. 63
รายงานการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 2561 (อ่าน 1171) 16 พ.ค. 63
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 2561 (อ่าน 277) 16 พ.ค. 63