เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้วิธี Phonics กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป. ๓ โรงเรียนบ้านพรุหวา (อ่าน 115) 29 ก.ย. 65
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3 (อ่าน 99) 26 ก.ย. 65
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ (อ่าน 131) 25 ก.ย. 65
รายงานการประเมินโครงการสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 (อ่าน 130) 19 ก.ย. 65
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 118) 19 ก.ย. 65
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 118) 19 ก.ย. 65
รายงานผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบ 5 ร่วมเพื่อส่งเสริมการใช้ชุดการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชการสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 (อ่าน 87) 14 ก.ย. 65
นวัตกรรมการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 นางสาวพชรพร สุพรรณศิริ โรงเรียนบ้านสะพานเคียน (อ่าน 237) 13 ก.ย. 65
นวัตกรรมวัสดุและสสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางรุ่งฤดี ชัยเชื้อ โรงเรียนบ้านสะพานเคียน (อ่าน 238) 13 ก.ย. 65
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านพรุหวา (อ่าน 125) 10 ก.ย. 65
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 143) 05 ก.ค. 65
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานของโรงเรียนวัดช่องเขา (อ่าน 182) 05 ก.ค. 65